လူႀကီးမင္းတို႔၏ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ(ေရာင္း/ဝယ္/ဌား) ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသက္သာဆံုးႏႈန္းထား၊ မွန္ကန္တိက်မႈ၊ ေႏြးေထြးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္အတူ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်ွက္႐ွိပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေလး ပါးပါရေစ........

ဒလအိမ္ျခံေျမရဲ႕ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

 • အိမ္၊ျခံ၊ေျမ၊လယ္ယာ တို႕ကို ေရာင္း/ဝယ္/ဌားေပးျခင္း။

 • ခိုင္မာေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္း/ဝယ္/ဌား စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္တိက်စြာ အသက္သာဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း။

 • ပိုင္ဆိုင္မႈ မွန္ကန္မႈ ႐ွိ/မ႐ွိ အတည္ျပဳစစ္ေဆးေပးျခင္း။

 • ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းေပၚမူတည္၍ ေနရာေဒသအလိုက္ တန္ဖိုးျဖတ္အၾကံေပးျခင္း။

 • ေရာင္းသူ/ဝယ္သူ တိုက္ရိုက္ေတြ႕ဆံု၍ပြင့္လင္းျမင္သာစြာအလုပ္လုပ္ကုိင္နိုင္ျခင္း။

 • အခ်ိန္တို တိက် ျမန္ဆန္ မွန္ကန္ျခင္း။

လူႀကီးမင္းတို႔ (ေရာင္း/ဌား)လိုသည့္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ၊လယ္ယာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေစရန္ #ဒလအိမ္ျခံေျမ ၏ Facebook Page မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Law Affair Technicians

 • ဦးသန္္းလိႈင္

  အထက္တန္းေရွ႕ေန(LL.B)

  09698064470